Yogena Chithasya Padenavacha
Malam Shareerasya Cha Vaidyakenam
Yopakarotham Pravarammuneena
Pathanjalim Pranjalirana Thosmin


Abahu Purushakaram
Shanku Chakra Sidharinum
Sahasra Shirasum Shwetham
Pranamami Pathanjali